Léčebné

Nová ?ada CBD rostlin

Autor: Soft Secrets, July 7, 2016

Krom? strain? bohatých na THC Dinafem do svého katalogu 2016 za?adil odr?dy, které odpovídají požadavk?m trhu na legální rostliny s obsahem CBD jak pro rekrea?ní uživatele, tak pro pacienty. V tomto ?lánku I+D manažer Dinafemu Dr. Kush popisuje novinky této seed banky.

Krom? strain? bohatých na THC Dinafem do svého katalogu 2016 za?adil odr?dy, které odpovídají požadavk?m trhu na legální rostliny s obsahem CBD jak pro rekrea?ní uživatele, tak pro pacienty. V tomto ?lánku I+D manažer Dinafemu Dr. Kush popisuje novinky této seed banky.

V minulosti m?ly všechny rekrea?ní odr?dy bohaté na THC pom?rn? nízký, nebo doslova žádný, obsah CBD, což znamená, že m?ly velmi vysoké psychoaktivní ú?inky. P?ínosné vlastnosti CBD byly poprvé objeveny Dr. Mechoulamem v roce 1981.

Nejoce?ovan?jšími produkty na ?erném trhu jsou ty, které mají vysoké psychoaktivní ú?inky. Pro p?stování doma v místech, kde je vše regulováno a zam??ení je spíše na ve?ejné zdraví, je více prostoru pro jiné typy rostlin. Nežijeme v dob? nelegální whisky s 60% obsahem alkoholu. ?asy se zm?nily a na trh vstoupily nové produkty, jako je pivo s p?íchutí citrus? s obsahem alkoholu do 2 %.

Dinafem chce nabídnout zákazník?m a grower?m nové produkty, jejichž použití je snadné a jsou mén? potentní s redukovanými vedlejšími ú?inky. Tyto produkty mohou být také bezpe?n?jší, p?i?emž si zachovají své neuroprotektivní a antipsychotické ú?inky, což z nich d?lá efektivn?jší rostliny konopí pro lé?ebné použití, obzvlášt? ve zdravotnickém sektoru. Podtrhuje to skute?nost, že je lze intenzivn? konzumovat bez ranního „dojezdu“. Z toho d?vodu se mohou stát sou?ástí vyrovnan?jšího, více holistického p?ístupu k léku, který se vyhýbá jednomu terapeutickému prvku.

Když se podíváme do budoucnosti s poptávkou globálního trhu po legálním a lé?ebném konopí, bude v ní lepší vyváženost v obsahu kanabinoid? s více cílenými užitími. Dinafem p?emýšlí o vylepšení této rodiny produkt?, která bude v budoucnu hrát na konopné scén? d?ležitou roli. To je d?vod, pro? se nyní koncentrují na linii I+D, kde byl p?ijat tento koncept tak, aby bylo dosaženo vyvážen?jších produkt?. Nový katalog samoz?ejm? také obsahuje odr?du Amnesia Kush, která je navržena pro THC fanatiky, ale zbývající položky mají vysoký i obsah CBD. Mezi dalšími novinkami v katalogu Dinafem 2016, který více vyhovuje novým požadavk?m trhu, rovn?ž pracují na nových chutích. Jak vysv?tluje Dr. Kush: „Naše práce je cílená na legální trh, vydáváme se novými sm?ry. Všechny genetiky budou p?stovány legáln? na regulovaném trhu pokro?ilými p?stitelskými metodami, díky kterým budou genetiky otestovány profesionáln?.“

Tento nový katalog je tedy ur?en pro growery, kte?í se pohybují na legálním trhu s ohromným rozsahem pom?r? obsahu kanabinoid?, barev a doby kvetení, a také rozsahem r?zných profil? kanabinoid? a terpen?.

Amnesia CBD, Cheese CBD a Bubba Kush CBD

P?ed dv?ma lety, za?átkem jara 2014, se Dr. Kush setkal s Jimmim a Anou, dv?ma Reggae šlechtiteli semen. Byla zábava ochutnávat CBD a vést bohatou a p?ínosnou konverzaci. Ten ve?er se s nimi Dr. Kush dohodl, že nakoupí základnu na CBD bohatých genetik, což se vyplatí nejen finan?n?, ale také kv?li dobrému jménu.

Po nastavení urychlen? vybavené laborato?e pro testování t?chto rostlin, bylo vybráno mnoho semen, která m?la maximalizovat produkci CBD. Dr. Kush k tomu ?íká: „Toto byl nejv?tší výb?r, jaký jsme kdy v Dinafemu ud?lali.“ Záv?rem tohoto testování byla produkce n?kolika sami?ích šampion? s množstvím CBD p?esahujícím 20 % a THC pod 1 %. M?li navíc další zajímavé kvality, nap?íklad obrovskou sílu, vysokou kvalitu prysky?ice, vysoký výnos, intenzivní v?ni a fialové tóny. Vzniklo i mnoho excelentních sam?ích rostlin.

Po otestování nejlepších rodi??, prob?hlo play-off se dv?ma finalisty. Otcem a matkou, oba s vysokým obsahem CBD. Samice byla zk?ížena s elitním, vysoce výnosnými klony s vysokým obsahem kanabinoid?, aby pro novou sezonu vznikli noví k?íženci, nap?íklad Amnesia CBD, Cheese CBD a Bubba Kush CBD, p?i?emž všechny mají víc CBD než THC a celkový obsah kanabinoid? mezi 15 a 20 %.

Purple Orange CBD

Základní genetikou je kalifornská. Zk?ížení California Orange s odr?dou Diesel dala vzniknout rostlin? s vlastnostmi sativy, jako jsou nap?íklad úzké listy a sv?tlá barva, vše v kombinaci s nakyslou chutí Dieselu. Díky místu narození, chuti a obsahu CBD, je tato genetika velmi pravd?podobn? propojená s aktuální CBD vlnou.

Když Dinafem obdržel svou genetickou základnu, její obsah CBD byl neznámý, protože první výb?r se soust?edil hlavn? na udržení úžasné nakyslé chuti. Ganjazz club provedl sv?j výb?r. Když byla analyzována sklize?, p?ed vydáním semen partner?m, zjistil se vysoký podíl CBD. Druhá selekce byla provedena z mnoha regular semen. V této fázi byly rostliny rozd?leny podle vizuální inspekce a laboratorních test?. Velmi zajímavé je, že n?kolik jedinc? m?lo pom?r CBD:THC 3:1, to znamená, že v nich byly t?i díly CBD na jeden díl THC. Na konci bylo vybráno dvanáct mate?ských rostlin s vysokým obsahem kanabinoid?. Poslední výb?r prob?hl hlavn? podle v?n?, prysky?ice a množství kalich?, malého množství list? a d?raz byl kladen i na fialovou barvu. Bez otázek! Proces výb?ru byl pom?rn? rozsáhlý, aby byly získány ze všech sm?r? nejlepší matky.

Tento výb?r byl následován produkcí feminizovaného strainu Purple Orange CBD, který má r?zné pom?ry CBD:THC: nej?ast?ji 3:1, i když n?kte?í jedinci m?li 2:1 nebo 1:1 s pr?m?rným obsahem kanabinoid? tém?? 15 %. Další z?etelnou charakteristikou je nakyslá chu? Dieselu, p?kné fialové tóny, vysoký výnos, dostate?ná kvantita kalich? a struktura sativy.

Industrial Autoflowering CBD a Haze Autoflowering CBD

V?bec poprvé Dinafem do svého katalogu za?adil rostliny bohaté na CBD. Tyto strainy jsou ur?eny pro nezkušené growery, kte?í cht?jí produkovat konopí bohaté na obsah CBD k lé?ebným nebo rekrea?ním ú?el?m s pr?m?rným obsahem kanabinoid? a díky tomu s více vyváženými ú?inky.

Skv?lé chuti bylo dosaženo jak u Haze Autoflowering CBD, tak u Industrial Plant Autoflowering CBD, kdy si ob? odr?dy zachovaly chu? svých matek bez typických stop samonakvétacích odr?d. Díky svému vylepšenému vzhledu nelze tyto odr?dy zam?nit za b?žné automaty. Dalším zajímavým aspektem je rychlost jejich r?stu, kdy zralosti dosahují nejdéle za 70 dní. Mají dobrou strukturu, husté a masité palice, které jsou tak?ka bez lístk?.

Critical Mass CBD, Shark Shock CBD a Moby Dick CBD

Tyto rostliny bohaté na CBD byly Dinafemem p?edstaveny v n?kolika posledních sezonách v projektu, na kterém pracovali spolu se seed bankou „CBD Crew“. Cílem bylo vytvo?it verze odr?d Critical Mass, Shark Shock a Moby Dick s více vyváženým ú?inkem, jehož bylo op?t dosaženo úm?rným navyšováním množství CBD vs. THC. Dosažené chut? jsou úžasné a nesou jasnou p?ítomnost chutí p?vodních.

Záv?r

Rostliny bohaté na THC v katalozích seed banky jsou následkem prohibice konopí. Sv?t nicmén? postupn? postupuje k legalizaci, což znamená, že v?tší poptávka bude co nevid?t po více vyvážených strainech vhodných pro r?zná využití.

Nový katalog Dinafemu samoz?ejm? obsahuje rostlinu s vysokým

obsahem THC, strain Amnesia Kush, ale také produkty bohaté na obsah CBD (jako jsou Amnesia CBD, Cheese CBD a Bubba Kush CBD), rostliny s obsahem CBD st?edn? vysokým až vysokým obsahem CBD (Purple Orange CBD) a nakonec dv? samonakvétací rostliny se st?edním obsahem CBD (Indrustrial Plant Autoflowering CBD a Haze Autoflowering CBD). Tyto produkty nejsou vhodné jen pro lé?ebné využití, lze je ale použít i pro mnoho r?zných rekrea?ních ú?el?. Mají vyvážen?jší a cílené ú?inky, aby bylo možné v práci udržet koncentraci, nebo si prost? užít psychoaktivní, ale ne devastující, ú?inky.

Sdílet tento článek Linkedin Pinterest

Číst dál

Léčebné

CBD. Co zatím víme.

Autor: Soft Secrets, August 20, 2018

Kanabidiol, neboli CBD, je jedním z nejzajímavějších prvků v nedávném výzkumu genetiky konopí. Zvláště zajímavá je skutečnost, že před deseti lety většina koonopných komunit...

— Číst dál
Léčebné

Přelomový objev – dlouhodobé a silné užívání konopí vede k neurogenezi

Autor: Soft Secrets, August 13, 2018

Velká klinická studie zjistila, že chronické a silné užívání konopí s sebou přináší ulehčení od úzkosti a depresí, a to díky významné regeneraci mozkových...

— Číst dál
Léčebné

Může MDMA léčit alkoholismus? Začínají první klinické testy

Autor: Soft Secrets, August 3, 2018

Ve Spojených státech byly nedávno zahájeny první klinické studie využití látky MDMA jako potenciálního léku při boji s alkoholismem. Nová studie tudie je vůbec...

— Číst dál
Léčebné

Co je mikrodávkování a proč je dnes tak populární

Autor: Soft Secrets, July 27, 2018

Všichni určitě znáte Alberta Hoffmana – švýcarského vědce, který objevil LSD. Ještě předtím, než v roce 2008 zemřel, prohlásil, že nejdůležitější oblastí pro budoucnost...

— Číst dál
SoftSecrets nu ook online

Soft Secrets je nyní dostupné

Rozhovory a aktuální novinky. Texty, které vás zaujmou a obrázky, které vás inspirují. Ale také sekce s kráskami, módou, jídlem, TV hudbou, uměním a filmem.

Všechny časopisy
x

We use cookies to give you the best possible online experience. By agreement you allow us to use cookies as indicated in our cookies policy.