Zprávy

Pokro?ilé p?stování automat?

Autor: Kevin, June 23, 2016

V Soft Secrets jsme využili pohostinství Dr. Kushe

a jeho týmu, abychom si prošli typickým opylovacím dnem v p?stebních místnostech samonakvétacích rostlin.

V Soft Secrets jsme využili pohostinství Dr. Kushe
a jeho týmu, abychom si prošli typickým opylovacím dnem v p?stebních místnostech samonakvétacích rostlin.

Testování kanabinoid?

Den jsme za?ali rozhovorem s jedním z expert? z týmu Dinafemu, který se p?ipojil v roce 2012, Dr. Anandou, laboratorním technikem, který se specializuje na šlecht?ní rostlin s dlouholetými zkušenostmi v p?stování konopí sahajícími až do jeho puberty. Díky jeho pomoci mohou šlechtitelé p?i k?ížení druh? t?žit z bohatých zákulisních informací. Není tajemstvím, že tyto p?stební místnosti se nikdy ve?ejnosti a návšt?vník?m neotvírají a že pouze Soft Secrets dostal povolení k jejich návšt?v? díky d?v??e, kterou nám tým Dinafemu dává. Na d?kaz tohoto tvrzení nám Dr. Ananda, jehož laborato? nikdy nenavštívil žádný návšt?vník, p?edal výsledky test?, které provedl na samcích a popsal nám jeho pracovní metody krok za krokem.

V tomto p?ípad? byl test ur?en na výb?r samc?, kte?í budou využiti p?i šlecht?ní rostlin. Proces testování za?íná ?ízky vzork?, které jsou usušeny p?i teplot? 50 ºC pod dobu dvanácti hodin. Sbírají se pouze palice bez stonk? a list?, poté se odstraní vlákna, která drží prašníky (anthery). Ty jsou poté zváženi váhou, která má odchylku 4 desetiny.

Do nádoby se nalije rozpoušt?dlo a umístí vzorek, který slouží jako reference pro chromatograf, který analyzuje obsah kanabinoid?. 20 ml tohoto roztoku se smíchá s 0,2 g sušeného homogenizovaného vzorku. Potom je roztok vystaven p?sobení ultrazvuku – aby se odd?lilo a rozpustilo n?kolik trichom?, které rostou uvnit? prašník? sam?ích kv?t? – a poté odst?ed?n tak, aby se odd?lily organické ?ásti, které z?stávají na dn? zkumavek (eppendorfek). Tyto rostlinné látky by jinak znehodnotily kolonu.

Poté se odebere 500 µL roztoku s kanabinoidy zbaveného rostlinných ?ástí, umístí se do sklen?né nádobky a zah?eje v tepelné komo?e na 120 ºC. Tento proces dekarboxylace zm?ní formu kyseliny (THCA) na aktivní formu (THC) odstran?ním karboxylové kyseliny (-COOH) z molekuly THCA (tetrahydrokanabinolová kyselina) – zp?sobí podobný efekt jako p?i užívání konopí vaporizací. Po odpa?ení roztoku z?stane na st?nách nádobky zbytek prysky?ice, která je poté rozpušt?na v 1,5 ml ?istého etanolu.

Tento roztok je poté nadávkován do plynového chromatografu, první maximum k?ivky (peak) odpovídá kontrolnímu roztoku, stroj poté zm??í zbývající místa porovnáním jejich povrchu s r?znými maximy k?ivky. I když chromatograf pracuje automaticky, mohou se vyskytnout malé chyby, což je d?vod, pro? je identifikace peak? provád?na manuáln?. Dík d?sledné práci spo?ívající v p?edchozím zavedení standardních vzork? kanabinoid? m?že tým odborník? z Dinafemu p?esn? identifikovat všechny kanabinoidy obsažené ve vzorku.

Výb?r samc?

S výsledky t?chto test? se poté p?emístíme do místnosti, kde jsou v p?stebních stanech sam?í rostliny. Ur?it? stojí za to popsat všechna opat?ení, která jsou provedena, aby nedošlo k jakémukoli necht?nému opylení. Personál nosí bílé overaly, aby se na jejich od?vu nezachytil žádný pyl. Vzduch z místnosti je navíc odvád?n s využitím silného filtrovacího systému a poté ventilátorem odveden ven. Únik pylu je doslova nemožný. Místnost má odd?lené stany pro každý typ samc?. A aby toho nebylo málo, o celou dobu procesu je do prost?edí rozprašována voda, která zvyšuje vlhkost a odstra?uje veškerá volná zrnka pylu.

Uvnit? stan? jsou v potaz vzaty všechny faktory, které napom?žou rozhodnutí, které samce odebrat – slabá struktura rostliny, viditelné známky hermafroditismu a nízký obsah kanabinoid? – to jsou ty hlavní, které p?i procesu t?ízení vstupují do hry.

S ohledem na strukturu se nastavují optimální podmínky p?i p?stování rostlin indoor, s bohatou dodávkou živin, hojností sv?tla a správnou teplotou, což obvykle vede k vývoji bujných rostlin s dlouhými rozestupy mezi jednotlivými patry. Nicmén? n?kolik rostlin s p?im??eným vzhledem v t?chto indoor podmínkách by vypadalo ve venkovním prost?edí zakrsle. V?tšina semen by vyklí?ila v každém p?ípad? v mnohem horších outdoor podmínkách a proto byla ta, která se p?i p?stování indoor jevila jako houževnatá, vybrána jako vhodná pro outdoor. P?i sb?ru vzork? pro laboratorní testy jsou brány v potaz i r?zné struktury rostliny. Mezi všemi rostlinami jsou vybráni jedinci s pr?m?rnými proporcemi, aby byl výsledek co nejobjektivn?jší.

Navíc jsou všichni samci i s t?mi nejmenšími sami?ími kv?ty vy?azeni, aby byly z genetického fondu odstran?ny všechny známky hermafroditismu. Jak ?íká personál, p?ítomnost hermafroditismu je velmi vzácná mezi samicemi samonakvétacích strain?, ale pom?rn? b?žná mezi samci.

Množství pylu vypušt?ného sam?ími samonakvétacími rostlinami je neuv??iteln? vysoké, což vyžaduje hodn? opatrnosti. Kdykoli je samec zkosen a vy?azen, je umíst?n do plastového pytle a prost?edí je siln? vysprejováno vodou, aby bylo zastaveno ší?ení pylu.

Na konci z?stanou v každém stanu jen t?i samci, všichni musí mít siln? rozv?tvenou strukturu a nesmí nést riziko mezipohlavnosti.

Opylení a záv?ry

S maximálními bezpe?nostními opat?eními je vybraný samec p?emíst?n do odpovídajícího sami?ího stanu, který je umíst?n v jiné blízké místnosti, aby nedošlo k necht?nému opylení. Se samcem je poté t?eseno nad samicemi a n?kolik dní ponechán uvnit? stanu. Když samec produkuje více pylu, bude znovu použit pro další opylení.

Se samonakvétacími strany je uchování pouze matek vybraných jedinc? nemožné. Výsledkem je, že klí?em ke správnému šlecht?ní rostlin je zapot?ebí správná selekce. V tomto ?lánku jsme vám p?edstavili n?kolik hlavních faktor?, které Dinafem bere b?hem proces? šlecht?ní na z?etel. Správná struktura, ?istá sexualita, vysoký obsah THC a nízký obsah CBD získaný díky velmi p?esnému výb?ru samc?. To vše p?ispívá k tomu, aby se tato seed banka udržela na ?ele sezonu po sezon?. Tato zkušenost je p?i p?stování prvot?ídních automat? vysoce cen?na ve?ejností i ostatními šlechtiteli.

Sdílet tento článek Linkedin Pinterest
[pro_ad_display_adzone id=425]

Číst dál

Zprávy

Cannafest 2017

Autor: Soft Secrets, February 26, 2018

Letos vyšlo napsání reportáže z dalšího ročníku Cannafestu, tentokrát osmého, na mě a musím říct, že to je úkol nadmíru složitý. Takové množství informací a...

— Číst dál
Zprávy

Prohibice konopí má vliv i na pervitin a jeho dostupnost v jihovýchodním Německu

Autor: Jindrich, September 18, 2017

V České republice najdete konopí, pervitin, levné suvenýry, tabák a další produkty na jednom místě. Zatímco to může znít jako sen anarchisty, dostupnost nebezpečných...

— Číst dál
Zprávy

Proč s příchodem rodičovstvím lidé hulení omezí, ale neskončí úplně

Autor: Kevin, September 18, 2017

Dospělí lidé, kteří kouří marihuanu, se často po tom, co se stanou rodiči, obvykle stáhnou, ale nemusí nutně zcela přestat. Na to, jestli někdo...

— Číst dál
Zprávy

Konopí a ošidná otázka: Oč nám jde?

Autor: Kevin, September 1, 2017

Začátkem prosince 2016 jsem se dověděl o Petici za legalizaci konopí, kterou vyhlásila redakce časopisu Legalizace. Jejím účelem je sehnat pod ni deset tisíc...

— Číst dál
SoftSecrets nu ook online

Soft Secrets je nyní dostupné

Rozhovory a aktuální novinky. Texty, které vás zaujmou a obrázky, které vás inspirují. Ale také sekce s kráskami, módou, jídlem, TV hudbou, uměním a filmem.

Všechny časopisy
x

We use cookies to give you the best possible online experience. By agreement you allow us to use cookies as indicated in our cookies policy.